Back to All Events

Hjertekveld

HJERTEKVELD

En kveld med bevegelse i hjertet og pusterom for sjelen
Vi inviterer deg til en vidunderlig kveld hvor du får anledning til å være i deg selv og puste fritt i det rommet som skapes. I fellesskap løfter vi oss inn i gode følelser ved hjelp av enklepustyogabevegelser, energetiske øvelser, mantrasang, dans og vibrasjoner fra den fantastiske gongen!

Julen går sin gang, og her senker vi skuldrene og lager et rom hvor vi bare hviler i det vakre som skapes når mennesker samles i et felles løft for hjertefred.
Vi ønsker at vi alle tar med oss den gode intensjonen ogåpner opp for nye og nærende opplevelser og hjertelige menneskemøter. ❤ ❤ ❤
Kan hende vi etterpå vil føle oss litt helere, litt lettere, litt roligere og med litt mer hjertevarme. Og kanskje kan vi bringe de følelsene med oss inn i julens hastige forberedelser.


❤ Kveldens innhold
* Velkommen
* Pust yoga
* Energetiske øvelser
* Pause med lett mat, snacks, drikke
* Music healing og heartdance
* Gongbad


PUST YOGA
Rolig og mindfull pust yoga for alle som ønsker å praktisere tilstedeværelse og øke sin bevissthet rundt sitt eget liv.
Fokus i pust yoga er å skape mer balanse i nervesystemet. Yoga formen er HaTha yoga som er en samhandling mellom det aktive og det å være innovervendt. Kan praktiseres av alle.

ENERGETISKE ØVELSER
Vi mennesker består av energi og vi skaper selv energi.
Denne kvelden vil vi utforske dette og leke litt med det som oppstår.
Er du klar for et par magiske opplevelser?

MUSIC HEALING OG HEARTDANCE
Du vil få være med på en musikk ~  sang ~ og dansereise hvor vi sammen lader vår positive energi. Musikken løfter oss inn i en opplevelse av takknemlighet og glede ~ innenfra og ut. Dansen er enkel og rolig "bodymovement" som setter deg i kontakt med din opprinnelige harmoniske tilstand.
Sangene er en form for mantra hvor ord og toner satt sammen blir en meditasjon i seg selv. Gevinsten er deilig avspenning, lykkefølelse, og nærvær.
Mantrasang er basert på gammel visdom og brukt i tusenvis av år for å bringe oss nærmere og dypere inn i meningen med vår eksistens, og for å opprettholde vår fysiske, mentale og spirituelle helse.
Vi synger alle med den stemmen vi har til tekster som Reyno har med seg.

GONGBAD
Gongbadet er et vakkert avspennende lydbad og meditative vibrasjoner. Vibrasjonene fra Gongen gir dype, toner som bader din kropp og sjel.
Gongen er bærer av universets opprinnelige vibrasjoner og lyder. Dens toner spenner over alle oktaver, fra de jordiske toner og vibrasjoner til lyden av kosmos. Vi bruker Gongens vibrasjoner, den Tibetanske syngebollen, Rainstick og Koshi klokkene. Avspenningen skjer på Yogamatter med et varmt pledd over kroppen.


* Dørene åpnes kl 1745 for mingling og fellesskap
* Vi starter kl 1800 og avslutter ca kl 2200
* Pris Kr 350
* Barn fra 12 ~16 er hjertelig velkommen ~ 50kr
* Lett mat, snacks og drikke er inkludert.
* Ta med yogamatte og pledd hvis du har

Spre det glade budskap!

Vårt ønske er å skape et levende og pulserende sted hvor nære opplevelser og gode møter får plass.
Lykkes vi med dette arrangementet, så vil vi så inderlig arrangere flere:)
Støtt opp om initiativet ved å dele det med venner, familie og kjente!

Delt glede er dobbelt glede! TA MED EN VENN GRATIS!

Love is the only miracle there is
Love is the ladder from hell to heaven
Love learned well, you have learned all
Love misses, you missed your whole life

OSHO

Varmt velkommen!
Inger Ane og Lisbeth

Kontaktinfo og påmelding til:

Inger Ane ~ dinnatur@gmail.com ~   tlf 410 41 071
Lisbeth ~ lisbethboen@gmail.com ~ tlf 926 66 473


Info in English

HEART NIGHT - a night with movement in the heart and breathing space for the soul. We invite you to a wonderful night where you get the opportunity to go within yourself and breathe freely in the space we create.
Together we will lift us into well-being with the tools of Pustyoga movements, energy exercises, mantra singing, dance, and vibrations from the wonderful gong!
Christmas is coming, but here we lower our shoulders and make a space where we can just rest in the beauty that is created when people gather for mutual quest for peace in the heart.
We wish that you bring with you good intentions and open up for new and fulfilling experiences and heart warm connections.
It may be that afterwards we will feel more complete, a little calmer and feel more warmth in our hearts. Maybe we can then bring these feelings with us into Christmas’ brisk preparations.

❤Evening program
*Welcome
*Pustyoga
*Energy exercises
*Break with light food, snack & drinks
*Mantra singing & heart dance
*Gong bath

PUSTYOGA
Gentle Pustyoga for everybody who wants to practice awareness and increase their consciousness within their own lives.
The focus in Pustyoga is to create more balance in the nervous system. This yoga form is called HaTha yoga and is a cooperative action between external activity and inward mindfulness. Everybody can practice this yoga form.

ENERGY EXERCISES
Every human being holds energy and we all create energy.
This evening we will explore this and play around with what happens.
Are you ready for some magic experiences?

MUSIC HEALING AND HEARTDANCE
You will join in for a music, song and dance journey where we together recharge our positive energy. The music lifts us into an experience of gratefulness and joy – from within and outwards. The dance is comprised of simple and calm body movements which puts you in contact with your natural state of harmony.
The singing is a form of mantra, where words and tones put together becomes a meditation in itself. The benefit is wonderful relaxation and a feeling of joy and awareness.
Mantra singing is based upon old ancient wisdom and has been used for thousands of years to reconnect to our higher self, and to create and maintain physical, mental, and spiritual health.
We all sing to the texts that Rayno brings with him.

GONG BATH
The gong bath is a beautiful relaxing sound bath of meditative vibrations. The vibrations from the Gong brings deep and wonderful tones which bathe your body and soul.
The Gong carries the original vibrations and sounds of the universe. The Gong’s tones span all octaves, from the earthly sounds and vibrations to those of the cosmos.
We use the vibrations of the Gong, the Tibetan singing bowl, the Rain stick and the Koshi bells.
The relaxation will take place on the floor on yoga mats with a warm blanket over our bodies.

The doors open at 1745
We start at 1800 and end about 2200
* Adults NOK 350
* Children from 12–16 warmly welcome NOK 50
* Light food, snacks and drinks are included
* Bring a yoga mat and a blanket if you have them.

  ❤ Spread the news of the happy event! ❤

Our wish is to create a living and pulsing place where close experiences and warm meetings between people takes place.
If we succeed with this arrangement we will be more than happy to arrange more gatherings in the future
Support the event and share with family and friends!
Shared joy is double joy, BRING A FRIEND FOR FREE!


Love is the only miracle there is
Love is the ladder from hell to heaven
Love learned well, you have learned all
Love misses, you missed your whole life

OSHO

Warmth welcome!
Inger Ane & Lisbeth

Contact information and sign up:


Inger Ane ~ dinnatur@gmail.com ~ tlf 410 41 071
Lisbeth ~ lisbethboen@gmail.com ~ tlf 926 66 473